Odniesienie do użytkownika 3com 3c16464a

3com 3c16464a to router użytkownika, który oferuje szybkie połączenie sieciowe i wydajne usługi dostępu do sieci. Router ten jest bardzo łatwy w konfiguracji i użytkowaniu, dzięki czemu jest idealny dla domu i małych biur. Router jest wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji, w tym zintegrowaną zarządzaną siecią bezprzewodową, funkcję Quality of Service, szyfrowanie WPA / WPA2, przepustowość do 300 Mbps i wiele innych. 3com 3c16464a jest skalowalny, aby zaspokoić potrzeby szybko zmieniających się potrzeb użytkowników, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających użytkowników sieci.

Ostatnia aktualizacja: Odniesienie do użytkownika 3com 3c16464a

 • Co to jest logistyka 3PL?
  • Jakie funkcje magazynowe oferują operatorzy logistyczni?
 • Czym jest logistyka 4PL?
  • Przewagi modelu biznesowego 4PL nad 3PL
 • Logistyka 3PL i 4PL w Polsce
 • Najczęściej zadawane pytania
 • Podsumowanie

Operator lub dostawca usług logistycznych jest przedstawicielem interesów firmy, której świadczy usługi, dlatego logistyka 3PL i 4PL jest bardzo popularna.

Firmy wykonują usługi samodzielnie lub korzystają z 3PL i 4PL logistyki. Z reguły małe i średnie firmy większość usług oddają w outsourcing. Duże firmy generalnie same zajmują się logistyką w sposób zintegrowany, przyciągając dostawców w określonych obszarach działalności. Dla nich elastyczność własnego systemu i jakość usług odgrywają ważną rolę.

Nawet duża firma nie będzie w pełni polegać na własnych zasobach, a żadna mała firma zazwyczaj nie będzie zlecać wszystkich usług logistycznych na zewnątrz. Logistyka jest pojęciem szerokim i obejmuje wiele parametrów.

Co to jest logistyka 3PL?

Zewnętrzny dostawca logistyczny w modelu biznesowym 3PL — organizacja handlowa, która wykonuje szereg operacji logistycznych oddzielnie lub kompleksowo. Zwykle dotyczy to transportu, magazynowania, realizacji zamówień oraz dystrybucji. Zwracają się do operatorów 3PL o pomoc, jeśli zadanie polega na:

 • Przewiezieniu towarów na terenie kraju i za granicą;
 • Bezpiecznym składowaniu towarów;
 • Towarzyszeniu ładunkowi, łącznie z wykonaniem pełnego pakietu dokumentów;
 • Rozwiązywaniu problemów związanych z przejściem odprawy celnej;
 • Pakowaniu towarów zgodnie z przepisami międzynarodowymi.

Ponadto firma logistyczna 3PL przejmuje procesy obsługi płatności, ubezpieczenia, zwrotu towaru, a także świadczy usługi doradcze.

Wybór operatorów logistycznych w tej kategorii jest najlepszym rozwiązaniem dla klienta prowadzącego działalność w branży retail, a także cross-dockingu. Wysoką jakość realizacji szerokiej gamy oferowanych usług ułatwia dostępność:

 • Rozbudowanej sieci magazynów w Europie i na świecie;
 • Bazy materiałowo-technicznej;
 • Wykwalifikowanego personelu;
 • Zasobów wsparcia informacyjnego.

Jakie funkcje magazynowe oferują operatorzy logistyczni?

Usługi magazynowania w 3PL lub 4PL logistyce to przechowywanie towarów klienta w odpowiednim miejscu przez określony czas, na poprzednio ustalonych zasadach. Często za magazynowanie uważa się nie tylko samo składowanie, ale również dodatkowe usługi logistyczne, takie jak pakowanie, etykietowanie, przepakowywanie, rozładunek/załadunek towaru na środki transportu itp. Alternatywnym rozwiązaniem jest możliwość magazynowania towarów w porcie lub na lotnisku, ale nie jest to zbyt dobra opcja, ponieważ zwykle kosztuje wiele więcej.

Usługi magazynowania są bardzo rozległe i rozbudowane, ponadto każdy z klientów może mieć inne wymagania co do formy i sposobów przechowywania swojego towaru. Kompleks usług magazynowych nazywany jest również fulfilmentem. Fulfilment jest bardzo pożądany przez sklepy internetowe jako usługa biznesowa. Operatorzy 3PL i 4PL mogą również świadczyć usługi fulfilmentu. Fulfillment obejmuje:

 • Składowanie towarów;
 • Przyjmowanie i przetwarzanie zamówień;
 • Kompletację i pakowanie zamówień;
 • Otrzymywanie płatności od kupujących;
 • Dostawa zamówień;
 • Przetwarzanie zwrotów.

Czym jest logistyka 4PL?

W porównaniu z poprzednią kategorią, firmy 4PL (Fourth Party Logistic, Integratorzy Procesów Logistycznych czy Wiodący Operatorzy Logistyczni) obejmują większą liczbę struktur interakcji, począwszy od działu zakupów, a kończąc na księgowości. W rzeczywistości operator logistyczny 4PL przejmuje planowanie, optymalizację logistyki zewnętrznej i wewnętrznej całego przedsiębiorstwa.

W przypadku logistyki 4PL właściciel ładunku nie tylko informuje firmę zewnętrzną o miejscu wyjazdu i przeznaczenia, ale także określa wymagane kryteria (na przykład dotrzymać terminu, budżetu, ustalić trasę). Wielu operatorów 4PL dostarcza nawet specjalistyczne oprogramowanie jako integralny interfejs do pracy z różnymi firmami w łańcuchu dostaw klienta.

Charakter i skutki interakcji między przedsiębiorstwem a jego konsumentem zależą od dostawcy usług logistycznych. A biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku integratorów procesów logistycznych (4PL) zlecasz na zewnątrz jeszcze więcej procesów, bardzo ważny jest wybór rzetelnego i zaufanego operatora.

Przewagi modelu biznesowego 4PL nad 3PL

Integrator procesów logistycznych to nowy poziom logistyki. Model operatora 4PL jest rozwijany na podstawie koncepcji tego terminu, przedstawionej w 1996 roku przez firmę konsultingową Andersen Consulting, obecnie Accenture, z następującą interpretacją: „Operator logistyczny 4PL to menedżer łańcucha dostaw, który łączy swoje zasoby, możliwości i technologie oraz technologie innej firmy logistycznej i zarządza nią, oferując klientom najbardziej kompletne rozwiązanie w zakresie łańcucha dostaw ”.

Tak więc 4PL po pierwsze znacznie głębiej współpracuje z przedsiębiorstwem niż 3PL, poza tym bierze na siebie więcej zobowiązań. Tym samym firmy, które zlecają określone usługi, zostają zwolnieni z konieczności koordynowania pracy kilku firm zewnętrznych. 

UsługiModel logistyczny 3PLModel logistyczny 4PL
TransportowanieTakTak
PakowanieTakTak
KsięgowośćTakTak
SkładowanieTakTak
Towarzyszenie towaromTakTak
Obsługa celnaTakTak
Logistyka zarządczaNieTak
Dział zakupówNieTak
Integralne oprogramowanieNieTak

Logistyka 3PL i 4PL w Polsce

Mimo, że korzystanie z usług 4PL w wielu sytuacjach jest dużo lepsze niż z 3PL pod względem jakości, wygody współpracy, a czasem nawet ceny (bo często taniej jest powierzyć wszystkie usługi jednej firmie niż kilku), Integratorzy Usług Logistycznych nie są dziś zbyt popularni w naszym kraju. Wynika to z faktu, że wielu nawet nie wie o tej opcji, poza tym przedsiębiorcy często boją się korzystać z nowych rozwiązań, woląc samodzielnie kontrolować logistykę.

Eksperci przekonują jednak, że sytuacja na rynku usług logistycznych będzie się szybko zmieniać w kierunku wzrostu popularności zarówno usług 3PL, jak i 4PL. Tutaj możemy użyć analogii z tym, jak wcześniejsze przedsiębiorcy nie ufały firmom transportowym i woleli mieć własne środki transportu. Z biegiem czasu sytuacja uległa radykalnej zmianie. To samo stanie się w logistyce, ponieważ rozwój i skalowanie nieuchronnie prowadzi do korzystania z outsourcingu.

Biorąc pod uwagę fakt, że ten moment to początek intensywnego rozwoju logistyki 4PL, te firmy, które jak najszybciej skorzystają z tego modelu, zyskają, bo jak wiadomo, innowatorzy na rynku zawsze dostają więcej.

Najczęściej zadawane pytania

🔹 Jak będzie 3PL po polsku?

3PL (Third Party Logistics) tłumaczy się jako „logistyka firm trzecich”, ale najczęściej na polskich stronach używana jest oryginalna nazwa “3PL”. Alternatywnie używany jest termin LSP (Logistics Service Provider), czyli operator logistyczny.

🔸 Co to jest logistyka 4PL?

4PL (Fourth Party Logistics) to firma pośrednicząca między producentem a jego partnerami. Pełni rolę ogniwa pomiędzy klientem a różnymi dostawcami usług logistycznych, zarządza wszystkimi procesami łańcucha dostaw klienta, w tym usługami kurierskimi, spedycyjnymi i magazynowymi.

🔹 Jaka jest różnica pomiędzy logistyką 3PL a 4PL?

Funkcje 3PL to transport, konsolidacja celno-towarowa, magazynowanie, realizacja zamówień, dystrybucja i zarządzanie transportem, podczas gdy 4PL obejmuje to samo plus logistykę zarządczą, począwszy od działu zakupów, realizacji umów, a skończywszy na księgowości itp.

Podsumowanie

Zarówno 3PL, jak i 4PL to bardzo przydatne i rozwijające się usługi. Pomimo kryzysu gospodarczego związanego z pandemią COVID-19, polska gospodarka jest w dobrej kondycji i nadal się rozwija, a branża e-commerce zaczęła rosnąć jeszcze szybciej. Pomimo tego, że są firmy, które wciąż boją się wprowadzać nowe technologie i rozwiązania logistyczne, outsourcing stopniowo zyskuje na popularności.

Skorzystanie z usług transportowych i magazynowych 3PL operatorów może być w niektórych sytuacjach wystarczające, w innych 4PL jest bardziej odpowiednie — wszystko zależy od potrzeb przedsiębiorstwa. Należy również pamiętać, że różni operatorzy logistyczni oferują różne zestawy usług.

Art. 30.  [Sposób opisywania przedmiotu zamówienia; normy (specyfikacje) techniczne]

1. 

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

1)

przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

2)

przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a)

Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b)

norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c)

europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04. 04. 2011, str. 5, z późn. zm. ),

d)

wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. UE L 316 z 14. 11. 2012, str. 12),

e)

norm międzynarodowych,

f)

specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g)

innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

3)

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4)

przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

3. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

2)

polskie aprobaty techniczne;

3)

polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4)

krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730).

4. 

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

5. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

7. 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

8. 

W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności:

1)

wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

2)

może wymagać:

a)

określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,

b)

certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,

c)

określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,

d)

określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,

e)

określonego opakowania i oznakowania,

f)

instrukcji użytkowania,

g)

procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,

h)

dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 544),

i)

określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,

j)

warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,

k)

metod i technik budowy,

l)

wszelkich pozostałych warunków technicznych.

9. 

W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności:

1)

2)

może wymagać:

a)

posiadania przez dostawę lub usługę cech, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a, b i d-f oraz i,

b)

określonych poziomów jakości,

c)

określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany,

d)

procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury oceny zgodności.

Zarejestruj się

Aby zalogować się, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem witryny. Rejestracja zajmuje tylko chwilę, a znacznie zwiększa możliwości korzystania z witryny. Administrator witryny może zarejestrowanym użytkownikom nadać wiele dodatkowych uprawnień. Przed rejestracją zapoznaj się z naszym regulaminem, zasadami ochrony danych osobowych oraz z odpowiedziami na często zadawane pytania (FAQ), gdzie jest wyjaśnionych wiele podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania witryny.

Regulamin | Zasady ochrony danych osobowych


Zarejestruj się

Odniesienie do użytkownika 3com 3c16464a

Bezpośredni link do pobrania Odniesienie do użytkownika 3com 3c16464a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Odniesienie do użytkownika 3com 3c16464a